Canal intern d’alertes

Canal d'alertes

Canal on el personal vinculat a l’Ajuntament pot comunicar infraccions i irregularitats comeses a l’Ajuntament d’acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.


Què no és el Canal Intern d’Alertes?

No és un canal de queixes ni de suggeriments. Si el que voleu és enviar una queixa podeu accedir-hi a través del següent enllaç.


Què és el Canal Intern d’Alertes?

És un canal intern d’informació, integrat sota el Sistema Intern d’Alertes de l’Ajuntament de Massanes, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

La utilitat d’aquest canal és que les persones amb un nexe laboral o de prestació de serveis que siguin coneixedores d’una conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal o administrativa greu o molt greu puguin manifestar-ho i, de demostrar-se la veracitat dels fets, rebre una protecció adequada per part de les autoritats corresponents.