Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica estableix els objectius de qualitat acústica del territori. 

El mapa de capacitat acústica mostra els valors límit que no s’haurien de superar en funció de la zona de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa). Aquests valors límit s’estableixen per a tres períodes temporals diferenciats:

 • Dia (de 7 a 21h)
 • Vespre (de 21 a 23h)
 • Nit (de 23 a 7h)

On també s’incorporen els usos del sòl:

 • Zona de sensibilitat acústica alta (A) → carrers que demanden una protecció alta contra el soroll. Correspon a zones que són exclusivament residencials, d’ús sanitari o docent o espais naturals. Es representa en color verd en el mapa.
 • Zona de sensibilitat acústica moderada (B) → carrers que admeten nivells de soroll mitjans. Correspon a zones amb coexistència d’ús residencial i activitats o infraestructures o d’ús terciari. Es representa en color groc en el mapa.
 • Zona de sensibilitat acústica baixa (C) → carrers que admeten nivells de soroll elevats. Poden ser les zones industrials, espais afectats per infraestructures de transport o zones per a usos recreatius i d’espectacles. Es representa en color vermell en el mapa.

Finalment, en funció de les característiques del municipi, els mapes de capacitat acústica també han d’incloure:

 • Zona de soroll
  Àrees afectades per infraestructures de transport.
 • Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)
  Espais naturals que siguin declarats així.
 • Zona acústica de règim especial (ZARE)
  Àrees en què es produeixi una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats.