Nomenament tinents d’alcalde

Els tinents i les tinentes d’alcaldia existeixen a tots els ajuntaments, i substituiexen , per l’ordre del seu nomenament, a l’alcalde o alcaldessa en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.

Són lliurement nomenats i revocats  per l’alcalde o alcaldessa d’entre les persones que formen part de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l’alcalde o alcaldessa, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s’efectuï, i es notificarà, també, personalment a les persones designades.

El nombre de tinents i tinentes d’alcaldia no pot excedir el nombre de persones de la Junta de Govern Local. La condició de tinent o tinenta d’alcaldia es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de persona membre de la Junta de Govern Local.

  • Primer Tinent d’Alcalde, Sra. Tania Moyano Torres
  • Segon Tinent d’Alcalde, Sra. Cristina Soler Cabruja
  • Tercer Tinent d’Alcalde, Sra. Ester Massaguer Vilaseca
  • Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Salvador Almellones Pelayo