Ordenances i Reglaments

En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per l’Ajuntament de Massanes.

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l’objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat. 

Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades normalment per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències.